Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FITNESS CATERING Z 27.04.2018

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego, świadczonych przez Zofię Ambroziewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul. Antalla 4/56 w Warszawie, kod pocztowy 03-186, NIP 524-155-28-09.
  2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem usług będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Dostawcy.
 2. DEFINICJE
  1. Terminy Klient oraz Odbiorca oznaczają pełnoletnią osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy korzystający z Usług.
  2. Termin Dostawca oznacza firmę ZOFIA AMBROZIEWICZ Fitness Catering.
  3. Termin Usługa oznacza przygotowanie i dostarczanie przez Dostawcę[1] posiłków w zestawach pod adres wskazany przez Klienta.
  4. Termin Zamówienie oznacza Usługę albo Usługi w wybranym przez Klienta jednym z wariantów dostępnych na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”.
 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
  1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa lub Usługi dostępne pod adresem www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”. Posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub w plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta zawierająca nazwę, skład oraz zalecany sposób podania. Opakowania dostarczane są w torbie papierowej z danymi Klienta (imię i nazwisko). Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce „cennik” na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl.
 4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA
  1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jednej z poniższych form:
   1. pocztą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@fitnesscatering.com.pl;
   2. poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „zamawiam”;
   3. elefonicznie, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu (+48) 606 350 295 lub (+48) 888 566 764;
   4. podczas spotkania z dietetykiem Dostawcy, po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu (+48) 606 350 295.
  2. Klient, wysyłając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że:
   1. zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
   2. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
   3. podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
  3. Zamówienie uznaje się za ważne w chwili otrzymania przez Klienta, drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia od Dostawcy z danymi dotyczącymi zamówienia. Dostawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym (+48) 888 566 764, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze przekazane przez Dostawcę do realizacji. Klient ma obowiązek poinformować Dostawcę o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po podjęciu decyzji. W razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Dostawca ma prawo do niezrealizowania takiej usługi, do obciążenia Klienta kosztami realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania. Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających uwzględnienia, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Dostawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Dostawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach lub lekach.
 5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE
  1. Klient może dokonać zapłaty za złożone Zamówienie w następujących formach:
   1. za pośrednictwem funkcji płatności elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl;
   2. przelewem bankowym na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy;
   3. gotówką u kierowcy przy pierwszej dostawie,
   zgodnie z wysłanym drogą mailową rozliczeniem.
  2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy kwotą należności za dane Zamówienie. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie, za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Klient może wysłać drogą mailową na adres biuro@fitnesscatering.com.pl potwierdzenie dokonania płatności wygenerowane przez system bankowy.
 6. DOSTAWA
  1. Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty, w ustalonym uprzednio przez Klienta i Dostawcę przedziale czasowym. Zamówienia realizowane są w przedziale czasowym mieszczącym się w godzinach pomiędzy 4:00-10:00. Zamówienia na niedzielę dostarczane są w sobotę rano. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, lub innej/innych okoliczności, nie zgłoszonych z trzydniowym[2] wyprzedzeniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień, lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.
 7. ZMIANA, WSTRZYMANIE REALIZACJI I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA
  1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż do godz. 12:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 360 dni od daty wstrzymania. W przypadku zmiany rodzaju diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju diety na pakiet o niższej wartości. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Dostawcy) Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach przewidzianych dla umowy tygodniowej.
 8. REKLAMACJE
  1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”). Reklamacja winna zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres biuro@fitnesscatering.com.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 606 350 295. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Reklamacje dotyczące nieotrzymania paczki w danym dniu muszą zostać złożone do g. 10 danego dnia pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 24 godzin od ich złożenia. Dostawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu złożonej Reklamacji. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź uzyskania rekompensaty. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Dostawcy.
 9. POLITYKA PRYWATNOŚCI
  1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia i celach marketingowych Dostawcy. Administratorem danych jest Zofia Ambroziewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul. Antalla 4/56 w Warszawie, kod pocztowy 03-188.
  2. Klient ma prawo wglądu i zmiany jego danych osobowych gromadzonych przez Dostawcę. Realizacja tego uprawnienia odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 888 566 764 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fitnesscatering.com.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowej realizacji Zamówienia wynikający z odmowy podania przez Klienta tych danych.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel