Regulaminy

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FITNESS CATERING Z 27.04.2018

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego, świadczonych przez Zofię Ambroziewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul. Antalla 4/56 w Warszawie, kod pocztowy 03-186, NIP 524-155-28-09.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem usług będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Dostawcy.

 

 

§2. DEFINICJE

 

 1. Terminy Klient oraz Odbiorca oznaczają pełnoletnią osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy korzystający z Usług.
 2. Termin Dostawca oznacza firmę ZOFIA AMBROZIEWICZ Fitness Catering.
 3. Termin Usługa oznacza przygotowanie i dostarczanie przez Dostawcę[1] posiłków w zestawach pod adres wskazany przez Klienta.
 4. Termin Zamówienie oznacza Usługę albo Usługi w wybranym przez Klienta jednym z wariantów dostępnych na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”.

 

 

§3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa lub Usługi dostępne pod adresem www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”. Posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub w plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta zawierająca nazwę, skład oraz zalecany sposób podania. Opakowania dostarczane są w torbie papierowej z danymi Klienta (imię i nazwisko). Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce „cennik” na stronie internetowej fitnesscatering.com.pl.

 

 

§4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jednej z poniższych form:
  a) pocztą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@fitnesscatering.com.pl;
  b) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „zamawiam”;
  c) telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu (+48) 606 350 295 lub (+48) 888 566 764;
  d) podczas spotkania z dietetykiem Dostawcy, po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu (+48) 606 350 295.
 2. Klient, wysyłając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że:
  a) zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Zamówienie uznaje się za ważne w chwili otrzymania przez Klienta, drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia od Dostawcy z danymi dotyczącymi zamówienia. Dostawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym (+48) 888 566 764, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze przekazane przez Dostawcę do realizacji. Klient ma obowiązek poinformować Dostawcę o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po podjęciu decyzji. W razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Dostawca ma prawo do niezrealizowania takiej usługi, do obciążenia Klienta kosztami realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania. Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających uwzględnienia, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Dostawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Dostawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach lub lekach.

 

 

§5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 

 1. Klient może dokonać zapłaty za złożone Zamówienie w następujących formach:
  1. za pośrednictwem funkcji płatności elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl;
  2. przelewem bankowym na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy kwotą należności za dane Zamówienie. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie, za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Klient może wysłać drogą mailową na adres biuro@fitnesscatering.com.pl potwierdzenie dokonania płatności wygenerowane przez system bankowy.

 

 

§6. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty, w ustalonym uprzednio przez Klienta i Dostawcę przedziale czasowym. Zamówienia realizowane są w przedziale czasowym mieszczącym się w godzinach pomiędzy 4:00-10:00. Zamówienia na niedzielę dostarczane są w sobotę rano. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, lub innej/innych okoliczności, nie zgłoszonych z trzydniowym[2] wyprzedzeniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień, lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

 

§7. ZMIANA, WSTRZYMANIE REALIZACJI I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż do godz. 9:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 360 dni od daty wstrzymania. W przypadku zmiany rodzaju diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju diety na pakiet o niższej wartości. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Dostawcy) Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach przewidzianych dla umowy tygodniowej.

 

 

§8. REKLAMACJE

 

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”). Reklamacja winna zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres biuro@fitnesscatering.com.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 606 350 295. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Reklamacje dotyczące nieotrzymania paczki w danym dniu muszą zostać złożone do g. 10 danego dnia pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 24 godzin od ich złożenia. Dostawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu złożonej Reklamacji. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź uzyskania rekompensaty. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Dostawcy.

 

§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia i celach marketingowych Dostawcy. Administratorem danych jest Zofia Ambroziewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul. Antalla 4/56 w Warszawie, kod pocztowy 03-188.
 2. Klient ma prawo wglądu i zmiany jego danych osobowych gromadzonych przez Dostawcę. Realizacja tego uprawnienia odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 888 566 764 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fitnesscatering.com.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowej realizacji Zamówienia wynikający z odmowy podania przez Klienta tych danych.

Rejestr zmian:

16.01.2019:

Dot. §7 ust 1: uszczegółowienie terminu notyfikacji zmian przez wprowadzenie zapisu o treści "Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem" oraz zmiana terminu informowania o odwołaniu dostawy na g. 9 poprzedniego dnia roboczego, w miejsce g. 12 poprzedniego dnia roboczego.

 

 

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO FITPOINT FITNESS CATERING Z 10.10.2018

 


§1. WPROWADZENIE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) definiuje zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym (dalej zwanym: ,,Program”), organizowanym przez Fitness Catering Zofia Ambroziewicz, ul. Antalla 4/56, 03-126 Warszawa, NIP: 5241552809, REGON: 141759490 e-mail: biuro@fitnesscatering.com.pl (dalej jako ,,Organizator”).
 2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa dnia 10 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku, z zastrzeżeniem zapisów §5.
 3. Przystąpienie do Programu jest obligatoryjne z posiadaniem konta w sklepie www.fitnesscatering.com.pl.
 4. Program umożliwia klientom Organizatora (dalej jako ,,Klienci”) kupującym za pomocą sklepu www.fitnesscatering.com.pl (dalej jako ,,Sklep”) zestawy dietetyczne oferowane w Sklepie (dalej jako ,,Zestaw”) zdobycie punktów, które następnie mogą wymienić na nagrody (dalej jako ,,Nagrody”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5.    Organizator oświadcza, że niniejszy Regulamin jest bez przerwy i bez opłaty dostępny na stronie www.fitnesscatering.com.pl, w sposób który zapewnia jego uzyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym momencie.

 

§2. UCZESTNICY

 

 1. Uczestnikiem niniejszego Programu (dalej jako ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, która założyła konto, o którym mowa w ust. 2 poniżej, jest Klientem i występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 22 ust 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer, tablet lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu i włączeniem tzw. ciasteczek i skryptu Java, przeglądarka Firefox w wersji 29.0 lub nowszej, Chrome w wersji 33 lub nowszej, Opera w wersji 13 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 3. W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy) należy założyć konto w Sklepie (dalej jako ,,Konto”). Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w jednym czasie.  Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 4. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Jeśli Uczestnik nie zgodzi się na wykonanie usługi od razu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy, Organizator zacznie świadczyć ją 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy, a punkty będą przyznawane za czynności wykonywane od 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy.

 

§3. PUNKTY

 

 1. Organizator przyznaje punkty za zakup Zestawów opisanych na stronie www Sklepu według przelicznika widocznego na karcie towaru w momencie składania zamówienia, za zapis na newsletter według przelicznika widocznego na karcie Programu oraz za zaakceptowaną przez Sklep opinię na temat Zestawów w internecie.
 2. Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze ani nie są pieniądzem elektronicznym. Punkty traktuje się jako przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie, co następuje w ciągu 30 dni po zapłaceniu ceny Zestawu, zaś w przypadku zapisu na newsletter w ciągu 1 dnia, a w przypadku opublikowania zatwierdzonej przez Sklep opinii w internecie - w ciągu 7 dni.
 3. Punkty są przypisane do danego Konta oraz nie ma możliwości ich transferu między Kontami.
 4. Punkty są ważne przez okres trwania niniejszego programu lojalnościowego tj. do dnia 30 kwietnia 2019 roku, od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Nagrody i są kasowane.
 5. Punkty są kasowane w przypadku, gdy Uczestnik nie przedłuży czasu trwania Zestawu lub nie dokona zakupu nowego Zestawu z terminem jego doręczenia przypadającym w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty upływu (dostarczania) ostatniego Zestawu.
 6. Jeżeli nie dojdzie do nabycia Zestawów, w związku z którymi Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie której dokonano zakupu Zestawu) lub w przypadku nadużycia ze strony Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, punkty nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.
 7. Uczestnictwo w Programie nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. Klienci, którzy posiadają warunki cenowe sprzed 14 maja 2018 r, nie mogą przystąpić do Programu.§4. NAGRODY

 

 1. Zebranie przez Uczestnika wskazanej w niniejszym paragrafie liczby punktów, uprawnia go do otrzymania Nagrody, pod warunkiem zgłoszenia chęci jej uzyskania do 30 kwietnia 2019 r. na stronie www Sklepu. Dostępne są 2 rodzaje nagród:

  a)    Nagrody rzeczowe – publikowane na stronie www programu wraz z przelicznikiem ich wartości w punktach, dostępność nagród jest zależna od stanów magazynowych, w przypadku braku dostępnej nagrody Użytkownik zawsze może zrealizować nagrodę opisaną w pkt b) poniżej

  b)    Możliwość opłacenia punktami Zestawu, przy saldzie punktowym min 2000 pkt według przelicznika widocznego na karcie towaru i na stronie z podsumowaniem zamówienia. Można opłacić punktami tylko całość ceny zestawu.
 2. Nagroda rzeczowa jest wysyłana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w Koncie, po zgromadzeniu ilości punktów wskazanych w ust. 1 powyżej i zgłoszeniu chęci jej otrzymania. Dostarczenie nagrody następuje na koszt Organizatora. Nagrody w postaci materialnej są wysyłane przez Organizatora wyłącznie w granicach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni roboczych od dnia w którym Uczestnik zgłosił chęć otrzymania nagrody zgromadziwszy liczbę punktów, wskazanych w ust. 1 powyżej.

    


§5. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w niniejszym Programie ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail biuro@fitnesscatering.com.pl. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się m.in. naruszenie postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Nagrody. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio zamienić naliczone punkty na Nagrodę – o ile jest do niej uprawniony.
 3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi działania, co do których powziął uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu.
 4. Organizator może zakończyć prowadzenie programu lojalnościowego lub zmienić parametry o których mowa w §4 NAGRODY. O takiej decyzji Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Użytkownicy mogą dokonać wymiany punktów na Nagrody.
 5. Punkty niewymienione na nagrody przepadają w dniu zakończenia Programu, chyba że Regulamin kolejnej edycji programu stanowi inaczej

       

§6. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: Fitness Catering Zofia Ambroziewicz, ul. Antalla 4/56, 03-126 Warszawa w formie wiadomości e-mail na biuro@fitnesscatering.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.fitnesscatering.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o jej rozpatrzeniu w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu .


§7. DANE OSOBOWE

 

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną w sekcji Informacje na dole strony www Organizatora.
 2. Cel przetwarzania - obsługa Programu
 3. Zakres danych – dane teleadresowe oraz saldo punktowe.
 4. Okres retencji – 6 miesięcy od zakończenia Programu
 5. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich – nie występuje

 


§8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą wiadomości na stronie www.fitnesscatering.com.pl.
 2. W sytuacji zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informację na stronie www.fitnesscatering.com.pl zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3. Inne promocje oraz rabaty, które przysługują Uczestnikom w Sklepie Organizatora obsługiwane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel