Regulaminy

Regulamin Sklepu Internetowego Fitness Catering z 22 kwietnia 2019 r. - obowiązuje dla zamówień złożonych od 22 kwietnia 2019 r.

 

Regulamin Sklepu Internetowego Fitness Catering z 27 kwietnia 2018 r. - obowiązuje dla zamówień złożonych do 21 kwietnia 2019 r.

 

Regulamin Programu Lojalnościowego „FitPoint” Fitness Catering z 22 kwietnia 2019 r. - obowiązuje dla zamówień złożonych od 22 kwietnia 2019 r.

 

Regulamin Programu Lojalnościowego "FitPoint" Fitness Catering z 10 października 2018 r. - obowiązuje dla zamówień złożonych do 21 kwietnia 2019 r.

 

 

 

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego Fitness Catering z 22 kwietnia 2019 r.

Obowiązuje dla zamówień złożonych od 22 kwietnia 2019 r.

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy Fitness Catering dostępny pod adresem internetowym www.fitnesscatering.com.pl, prowadzony jest przez Fitness Catering Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-815) przy ulicy Dewajtis 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777314, o numerze REGON 38288638700000, o numerze NIP 1182191318; e-mail: bok@fitnesscatering.com.pl; telefon: (+48) 531 513 516.
 2. Każdy Klient dokonujący zakupu Produktów oferowanych w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem Usług będą rozstrzygane w drodze polubownej, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu.
 4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Klienta możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez Klienta następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet;
  2. dostęp do poczty elektronicznej;
  3. zainstalowanie przeglądarki internetowej: Internet Explorer w wersji 11.0 lub nowszej, Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej, Google Chrome w wersji 54.0 i nowszej lub Safari w wersji 12.0 lub nowszej;
  4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
    
II. Definicje
 1. Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:
  1. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna służąca do zdalnego wyboru oraz zakupu Produktów i Dostawy Produktu oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.fitnesscatering.com.pl;
  2. Użytkownik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta ze Sklepu Internetowego;
  3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.);
  4. Usługodawca – Fitness Catering Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-815) przy ulicy Dewajtis 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777314, o numerze REGON 38288638700000, o numerze NIP 1182191318; e-mail: bok@fitnesscatering.com.pl; telefon: (+48) 531 513 516;
  5. Sprzedający – Usługodawca, w momencie zawarcia Umowy Sprzedaży z Użytkownikiem/Klientem, staję się jednocześnie Sprzedającym;
  6. Produkt – przygotowany przez Usługodawcę zestaw posiłków, możliwy do wyboru w zakładce DIETY w Sklepie Internetowym;
  7. Dostawa Produktu – umowa zlecenia transportu i dostawy w miejsce wskazane przez Klienta realizowana przez podmiot trzeci;
  8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana na odległość, tj. za pośrednictwem Sklepu Internetowego pomiędzy Klientem, a Usługodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U . z 2019., poz. 134 ze zm.);
  9. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Usługodawcy dotyczących danego Klienta oraz składanych przez niego Zamówień i zawieranych Umów Sprzedaży;
  10. Zamówienie – deklaracja woli zakupu Produktu dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez zdalne wypełnienie elektronicznego formularza dostępnego w Sklepie Internetowym;
  11. Login – adres poczty elektronicznej Klienta lub dowolnie wybrany pseudonim używany podczas procesu rejestracji i każdorazowego korzystania z Konta;
  12. Hasło – ciąg znaków alfanumerycznych konieczny do dokonania autoryzacji (identyfikacji Klienta) w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta ustalany samodzielnie przez Klienta;
  13. Regulamin – niniejszy dokument;
  14. Polityka Prywatności – zbiór zasad dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych Klienta;
  15. Biuro Obsługi Klienta – centrum obsługi telefonicznej oraz elektronicznej (e-mail) Klienta dostępne pod numerem telefonu (+48) 531 513 516, adres e-mail: bok@fitnesscatering.com.pl;
  16. Strefa – dostępny obszar Dostawy Produktu wyznaczony na mapie dostępnej w Sklepie Internetowym w zakładce Dostawa;
  17. Usługa - usługa świadczona Użytkownikowi nieodpłatnie przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt.4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.);
  18. Newsletter – informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.) pochodzące od Usługodawcy;
  19. Program Lojalnościowy – program organizowany przez Usługodawcę przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym, umożliwiający zbieranie Punktów Lojalnościowych oraz późniejszą ich wymianę na Produkty dostępne w zakładce DIETY i inne nagrody;
  20. Punkty Lojalnościowe – punkty możliwe do zbierania w Programie Lojalnościowym przyznawane za zakup Produktów. 
III. Zaproszenie do zawarcia Umowy 
 1. Sklep Internetowy prezentuje Produkty i ich ceny oraz zaprasza Klientów do zawierania Umów Sprzedaży w zakresie Produktów oferowanych przez Usługodawcę. Prezentacja produktów odbywa się, poza stroną www.fitnesscatering.com.pl także na stronie www.cateromarket.pl zgodnie z warunkami Regulaminu Cateromarket oraz stronach partnerów zgodnie z warunkami ich regulaminów.
 2. Zdjęcia i opisy Produktów zamieszczone w Sklepie Internetowym są materiałami poglądowymi, mającymi na celu wyłącznie umożliwienie Klientowi wyrobienia sobie ogólnego wyobrażenia o wyglądzie i parametrach składowych Produktu.
 3. Ogłoszenia, cenniki, reklamy i inne informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym poczytuje się nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy.

 

IV. Korzystanie ze Sklepu Internetowego
 1. Rejestracja Konta wymaga od Klienta zdalnego wypełnienia formularza elektronicznego dostępnego w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych, w tym danych osobowych obejmujących imię i nazwisko Klienta, adres poczty elektronicznej (e-mail) Klienta, jego numer telefonu, kod pocztowy, miasto oraz ulicę wraz z numerem domu i lokalu. W procesie rejestracji Konta Użytkownik samodzielnie ustala login i hasło. Rejestracja Konta wymaga zaakceptowania przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól (checkboxów).
 2. Rejestracja Konta jest równoznaczna z zawarciem pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą umowy o świadczenie Usług.
 3. Konto jest przypisane do Użytkownika. Użytkownik ma prawo do rejestracji tylko jednego Konta.
 4. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta na czas nieokreślony. W przypadku ustania pomiędzy stronami mocy wiążącej umowy o świadczenie Usług, Konto danego Użytkownika przestaje być aktywne i dostępne dla Użytkownika, a wszelkie złożone przez niego Zamówienia, z wyjątkiem tych, co do których doszło już do zawarcia umów sprzedaży, zostają anulowane.
 5. Informacje zgromadzone na Koncie są dostępne dla Usługodawcy. Użytkownik ma obowiązek wprowadzenia adresu zamieszkania lub adresu do Dostawy Produktu w celu realizacji Zamówienia.
 6. Klient ma możliwość ustalenia odrębnych adresów Dostawy Produktu na poszczególne dni oraz ma możliwość ich dowolnej modyfikacji, jeśli znajdują się w zasięgu wyznaczonych Stref dla Dostawy Produktu.
 7. Konto dostępne jest dla osób, które zalogują się na nim podając odpowiedni Login i Hasło. Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia Loginu i Hasła osobom trzecim. Umowy sprzedaży lub umowy świadczenia usług zawarte przez osoby trzecie korzystające z konta danego Użytkownika, z przyczyn nie leżących po stronie Usługodawcy/Sprzedawcy, uważane są za zawarte w imieniu Użytkownika i mają moc wiążącą wobec tego Użytkownika.
 8. Wymóg rejestracji i korzystania z Konta nie ma zastosowania do Klientów korzystających ze Sklepu Internetowego w formule „Zamów bez rejestracji”. W takim przypadku, Klient przed złożeniem Zamówienia zobowiązany jest wypełnić stosowny formularz elektroniczny dostępny w Sklepie Internetowym poprzez wprowadzenie wymaganych przez Usługodawcę danych koniecznych dla jego identyfikacji oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży oraz Dostawy Produktu. Za dane konieczne do identyfikacji Klienta uważa się dane osobowe obejmujące jego imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail) oraz numer telefonu i adres Dostawy Produktu. Klient powinien zaakceptować treść Regulaminu i Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiednich pól wyboru (checkboxów) w wypełnianym formularzu elektronicznym.
 9. Klient korzystający ze Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego przystąpienia do Newslettera.
 10. Newsletter jest wysyłany na adres poczty elektronicznej (e-mail) podany przez Klienta.

 

V. Zamówienie
 1. Klient może złożyć Zamówienie w następujący sposób:
  1. przez Konto – po zarejestrowaniu Konta i zalogowaniu się na Koncie z wykorzystaniem właściwego Loginu i Hasła;
  2. z wykorzystaniem formuły „Zamów bez rejestracji” – tj. bez konieczności rejestrowania Konta, a jedynie poprzez zdalne wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym, pod warunkiem akceptacji Regulaminu i Polityki Prywatności.2.
 2. Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem, że Zamówienia złożone w dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego dnia roboczego. Sklep Internetowy może być niedostępny dla Klientów podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii, przy czym Usługodawca podejmie czynności służące jak najszybszemu przywróceniu jego pełnej funkcjonalności dla Klientów.
 3. W celu złożenia Zamówienia Klient - poprzez dostęp do Sklepu Internetowego:
  1. wybiera Produkt, który ma być przedmiotem Umowy Sprzedaży, poprzez dodanie go do koszyka;
  2. wybiera sposób płatności spośród opcji oznaczonych jako dostępne w Sklepie Internetowym;
  3. weryfikuje prawidłowość wprowadzonych/wybranych danych dotyczących Zamówienia, w szczególności ilość i rodzaj zamawianych Produktów, miejsce Dostawy Produktu, danych Klienta oraz cenę za Produkt lub cenę za Dostawę Produktu oraz formę płatności;
  4. potwierdza jako wiążące go postanowienia Regulaminu i Polityki Prywatności;
  5. zaznacza opcję „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”, która oznacza, że złożenie zamówienia wiąże się z obowiązkiem zapłaty.
 4. Klient będzie informowany przez Usługodawcę o poszczególnych etapach realizacji Zamówienia (przez sms lub e-mail, a także poprzez Konto lub przez Biuro Obsługi Klienta). Przed zakończeniem Dostaw Produktu Usługodawca będzie się kontaktował z Klientem (sms, e-mail, telefon od Biura Obsługi Klienta) w celu przypomnienia o zbliżającym się końcu Dostaw.
 5. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do bezpośredniego podgrzania w kuchence mikrofalowej lub plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem, które nie są dedykowane do podgrzewania w kuchence mikrofalowej. Pojemniki dostarczane są w torbie zawierającej adres Dostawy Produktu oraz oznaczenie wybranego Produktu.
 6. Każdy pojemnik opatrzony jest stosowną etykietą informującą o rodzaju wybranego Produktu, sposobie podania oraz terminie przydatności do spożycia.
 7. Klient ma możliwość zapoznania się z menu poszczególnych Produktów, które dostępne jest w Sklepie Internetowym w zakładce MENU.
 8. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość zmiany wcześniej opublikowanego menu bez wcześniejszego informowania Klienta, wyłącznie w przypadkach losowych. Dotyczy to sytuacji takich jak w szczególności brak dostawy składników potrawy do zakładu produkcyjnego.

 

VI. Dostawa i płatność
 1. Klient może dokonać płatności w następujący sposób:
  1. przelewem tradycyjnym – Klient który jako formę płatności wybrał płatność przelewem tradycyjnym, zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w ciągu jednego (1) dnia roboczego następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie oraz przesłać na adres poczty elektronicznej (e-mail) Biura Obsługi Klienta: bok@fitnesscatering.com.pl  potwierdzenie wykonania transakcji. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo wstrzymania, a następnie anulowania Zamówienia, które nie zostało opłacone lub nie dostarczono do niego potwierdzenia transakcji za uprzednim poinformowaniem Klienta;
  2. płatność online – system szybkich płatności elektronicznych. Klient wybierający płatność online (w szczególności e-przelew oraz płatność kartą płatniczą) zobowiązany jest dokonać zapłaty za zamówiony Produkt, najpóźniej w przeciągu jednego (1) dnia kalendarzowego (z uwzględnieniem sobót, niedzieli oraz dni ustawowo wolnych od pracy), następującego po dniu, w którym złożył Zamówienie;
  3. z wykorzystaniem funkcji „Zapłacę później” – funkcja pozwalająca na przekazanie Zamówienia do Biura Obsługi Klienta celem weryfikacji kosztów Dostawy Produktu dla Zamówień, których adres Dostawy Produktu znajduje się w Strefie płatnej zgodnie z mapą dostępną w Sklepie Internetowym. Klient po uprzednim zapoznaniu się, a następnie zaakceptowaniu kosztów Dostawy Produktu zobowiązany jest dokonać płatności za Zamówienie przelewem tradycyjnym lub wybrać płatność online.
 2. Dostawy Produktu realizowane są na obszarach oznaczonych jako Strefy na mapie dostępnej w Sklepie Internetowym w zakładce DOSTAWA.
 3. Bezpłatna Dostawa Produktu obowiązuje wyłącznie w Strefie bezpłatnej, w pozostałych Strefach płatnych koszty Dostawy Produktu naliczane są indywidualnie, a informacja o kosztach przedstawiana jest Klientowi do akceptacji przed dokonaniem płatności.
 4. Dostawy Produktu realizowane są od poniedziałku do soboty, w godzinach od 2:00 do 9:00. Dostawa Produktu dla Zamówienia złożonego na niedzielę realizowana jest wraz z dostawą na sobotę poprzez dostawę dwóch paczek.
 5. Za Dostawę Produktu odpowiada partner logistyczny. Klient decydując się na realizację Zamówienia wyraża zgodę na przekazanie danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, pełnego adresu Dostawy Produktu, numeru telefonu kontaktowego oraz informacji dodatkowych, takich jak kod do domofonu partnerowi logistycznemu odpowiedzialnemu za dostawę Zamówienia.
 6. Sklep Internetowy zastrzega sobie możliwość opóźnień w Dostawie Produktu wynikających z wydarzeń losowych, na które Sklep Internetowy ani partner logistyczny odpowiedzialny za Dostawę Produktu nie mają realnego wpływu.
 7. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia lub innych okoliczności niezgłoszonych do godziny 12:00 dnia poprzedzającego Dostawę Produktu, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

VII. Zmiana, wstrzymanie realizacji i anulowanie Zamówienia
 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu Dostawy Produktu do godziny 12:00 dnia poprzedzającego Dostawę Produktu. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.
 2. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż do godziny 12:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia. W przypadku niezachowania wskazanego terminu Usługodawca zleci Dostawę Produktu pod wskazany przez Klienta adres. W takim przypadku Zamówienie uważa się za skutecznie zrealizowane. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 360 dni od daty wstrzymania.
 3. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się pełnego zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania.
 4. W przypadku zmiany rodzaju Produktu w trakcie trwania Zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać dopłaty w wysokości wskazanej przez Biuro Obsługi Klienta po uprzednim jej zaakceptowaniu.
 5. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju Produktu na pakiet o niższej wartości.
 6. Klient biorący udział w Programie Lojalnościowym ma możliwość otrzymania zwrotu różnicy za zmianę Produktu na pakiet o niższej wartości w postaci Punktów Lojalnościowych.
 7. Modyfikacje Zamówienia dotyczące wykluczenia poszczególnych składników możliwe są wyłącznie w przypadku zakupu Produktu oznaczonego jako dieta VIP.
 8. W przypadku dobrowolnego przyjęcia rezygnacji z Zamówienia przez Usługodawcę, Klientowi przysługuje rozliczenie proporcjonalne i zwrot kosztów tylko za niezrealizowane dni Dostaw Produktu. W przypadku, gdy na cenę Zamówienia Klient otrzymał rabat kalkulowany na podstawie liczby dni Dostaw Produktu w momencie składania Zamówienia, wykorzystane dni Dostaw Produktu są rozliczane po cenie regularnej za dzień, jaką Klient otrzymałby za złożenie zamówienia na taki okres, w jakim realnie skorzystał z Dostaw Produktu.
 9. Klient ma możliwość całkowitej zmiany pierwotnie wybranego Produktu w trakcie realizacji Zamówienia. Zmiana możliwa jest z trzydniowym (3) wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Usługodawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie.

 

VIII. Reklamacje
 1. W przypadku niezgodności Produktu z Zamówieniem lub zastrzeżeń odnośnie realizacji Dostawy Produktu, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji. Reklamację można złożyć w następujący sposób:
  1. wysyłając wiadomość e-mail na adres: bok@fitnesscatering.com.pl;
  2. kontaktując się  telefonicznie z Biurem Obsługi Klienta, pod numerem telefonu (+48) 531 513 516 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 21:00.
 2. Sklep Internetowy zastrzega, że reklamacje dotyczące nieotrzymania Zamówienia powinny być złożone do godziny 10:30.
 3. Reklamację uważa się za zarejestrowaną w momencie otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia od Klienta.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od dnia zgłoszenia. Usługodawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej (e-mail) o wynikach postępowania reklamacyjnego.

 

IX. Odstąpienie od umowy
 1. Zgodnie z art. 38 ust. 3, ust. 4, ust. 5 oraz ust. 12 ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U . z 2019., poz. 134 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy, z uwagi na charakterystykę Produktu, jakim są indywidualnie przygotowywane diety o krótkim okresie przydatności do spożycia, dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia oraz względów higienicznych.

 

X. Dane osobowe
 1. Podane przez Klienta dane osobowe Usługodawca zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Klientów (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest Usługodawca – Fitness Catering Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-815) przy ulicy Dewajtis 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777314, o numerze REGON 38288638700000, o numerze NIP 1182191318.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@fitnesscatering.com.pl.
 4. Dane osobowe Użytkowników, którzy założyli Konto na stronie Sklepu internetowego są przetwarzane wyłącznie w zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta danego Użytkownika na stronie Sklepu internetowego.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w celu realizacji Zamówienia i wykonania zawartej z nim Umowy sprzedaży  w tym przygotowania i dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, a także w celu skorzystania z prawa do złożenia reklamacji na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Klient może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje realizacji złożonego Zamówienia.
 7. Usługodawca przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie:
  1. niezbędności do wykonania umowy lub do podjęcia działań przed jej zawarciem; art. 6 ust. 1 lit. b RODO) odrębnie dla celu:
   1. realizacji zakupów - składania Zamówień;
   2. rejestracji konta Użytkownika;
  2. obowiązku prawnego w związku z wykonaniem umowy (art. 6 ust. 1 lit. c w zw. z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu realizacji zgłoszonych reklamacji;
  3. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), odrębnie dla celu:
   1. wyboru preferowanej formy przekazywania informacji marketingowych;
   2. zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które ma na celu przygotowanie oferty uwzględniającej specjalne rabaty i promocje;
  4. prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), odrębnie dla celu:
   1. marketingu produktów i usług Administratora, w tym w celach analitycznych i profilowania, gdzie uzasadnionym interesem jest prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług. Profilowanie danych ma na celu badanie preferencji zakupowych Klientów oraz w ramach opieki nad nimi - przygotowanie oferty produktów uwzględniającej preferencje zakupowe;
   2. przeprowadzania badania opinii Klientów, na podstawie udzielonych odpowiedzi w ankiecie, gdzie uzasadnionym interesem jest doskonalenie jakości obsługi i świadczonych usług;
   3. kontaktu - udzielenia informacji, gdzie uzasadnionym interesem jest opieka nad Klientem oraz udzielanie odpowiedzi na zadane pytania;
   4. dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową, gdzie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia i ochrony przed ewentualnymi roszczeniami;
  5. obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w celu wypełniania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym przepisów o rachunkowości oraz obowiązków podatkowych.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do realizacji powyżej wskazanych celów, w tym obsługi konta Klienta, dostarczenia Zamówienia, wystawienia faktury, obsługi reklamacji.
 9. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie będą udostępniane na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Klienta. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dane osobowe Klienta będą udostępnione partnerom logistycznym odpowiedzialnym za Dostawę Produktów, zgodnie z rozdziałem VI podpunktem 5 Regulaminu.
 10. Administrator może powierzyć w drodze pisemnej umowy przetwarzanie danych osobowych podmiotom trzecim wyłącznie w określonym przez niego celu i zakresie koniecznym do rejestracji i obsługi Konta Klienta lub realizacji danego Zamówienia i wykonania umowy zawartej z Klientem, zgodnie z art. 28 RODO.
 11. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 12. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez okres trwania umowy, jak również przez okres umożliwiający rozpatrywanie reklamacji, w tym będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji danych wynikającego z przepisów prawa, w szczególności obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych. Administrator przestanie wcześniej przetwarzać dane na potrzeby marketingu produktów i usług, w tym profilowania, jeżeli Klient zgłosi sprzeciw wobec przetwarzania danych w tych celach. W razie przetwarzanie danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez zgodę, dane Klienta będą przechowywane do momentu wycofania zgody.
 13. Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 14. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy RODO.

 

XI. Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Sklepu Internetowego, a także do formularzy, logotypów należą do Usługodawcy.
 2. Usługodawca uprawniony jest do jednostronnej zmiany Regulaminu w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, do których należą:
  1. zmiany obowiązujących przepisów prawa mających zastosowanie do transakcji zawieranych na odległość;
  2. zmiany oferty Sklepu Internetowego dotyczącej Produktów lub zmiany oferty zamieszczanej na stronie Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem że zmiany Regulaminu mają na celu dostosowanie treści Regulaminu do oferty. Usługodawca powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego na adres poczty elektronicznej podany Usługodawcy przez Klienta;
  3. w przypadku uznania poszczególnego postanowienia regulaminu za nieważne lub bezskuteczne.
 3. Klient niniejszym oświadcza, iż zapoznał się z Regulaminem oraz Polityką Prywatności, rozumie treść tych dokumentów i w pełni ją akceptuje oraz zobowiązuje się do jej przestrzegania.

 

 

 

 

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego Fitness Catering z 27 kwietnia 2018 r.

Obowiązuje dla zamówień złożonych do 21 kwietnia 2019 r.

 

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa zasady korzystania z usług cateringu dietetycznego, świadczonych przez Zofię Ambroziewicz prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul. Antalla 4/56 w Warszawie, kod pocztowy 03-186, NIP 524-155-28-09.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory mogące wyniknąć w związku z wykonywaniem usług będą rozstrzygane w drodze negocjacji, a w przypadku nieosiągnięcia porozumienia będą poddane rozstrzygnięciu sądu właściwego dla Dostawcy.

 

 

§2. DEFINICJE

 

 1. Terminy Klient oraz Odbiorca oznaczają pełnoletnią osobę fizyczną lub podmiot gospodarczy korzystający z Usług.
 2. Termin Dostawca oznacza firmę ZOFIA AMBROZIEWICZ Fitness Catering.
 3. Termin Usługa oznacza przygotowanie i dostarczanie przez Dostawcę[1] posiłków w zestawach pod adres wskazany przez Klienta.
 4. Termin Zamówienie oznacza Usługę albo Usługi w wybranym przez Klienta jednym z wariantów dostępnych na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”.

 

 

§3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

 1. Przedmiotem zamówienia jest Usługa lub Usługi dostępne pod adresem www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „diety”. Posiłki dostarczane są w zamkniętych pojemnikach, nadających się do podgrzania w kuchenkach mikrofalowych, lub w plastikowych opakowaniach szczelnie zamkniętych wieczkiem. Na każdym pudełku naklejona jest etykieta zawierająca nazwę, skład oraz zalecany sposób podania. Opakowania dostarczane są w torbie papierowej z danymi Klienta (imię i nazwisko). Ceny poszczególnych zestawów, obowiązujące w dniu złożenia danego Zamówienia, określone są w zakładce „cennik” na stronie internetowej fitnesscatering.com.pl.

 

 

§4. ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Zamówienie Usług następuje poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji przez Klienta w jednej z poniższych form:
  a) pocztą elektroniczną poprzez wysłanie e-maila na adres biuro@fitnesscatering.com.pl;
  b) poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl w zakładce „zamawiam”;
  c) telefonicznie, od poniedziałku do soboty w godzinach 8:00-16:00, pod numerem telefonu (+48) 606 350 295 lub (+48) 888 566 764;
  d) podczas spotkania z dietetykiem Dostawcy, po uprzednim umówieniu terminu pod numerem telefonu (+48) 606 350 295.
 2. Klient, wysyłając formularz zgłoszeniowy, oświadcza, że:
  a) zawarte w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c) podane przez niego dane nie naruszają praw osób trzecich.
 3. Zamówienie uznaje się za ważne w chwili otrzymania przez Klienta, drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail, potwierdzenia od Dostawcy z danymi dotyczącymi zamówienia. Dostawca nie odpowiada za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w formularzu zamówienia. Wycofanie złożonego zamówienia jest możliwe jedynie drogą telefoniczną pod numerem kontaktowym (+48) 888 566 764, pod warunkiem, że nie zostało ono jeszcze przekazane przez Dostawcę do realizacji. Klient ma obowiązek poinformować Dostawcę o rezygnacji z zamówienia niezwłocznie po podjęciu decyzji. W razie złożenia przez Klienta zamówienia fikcyjnego lub fałszywego, w szczególności poprzez użycie fałszywych danych lub nieuprawnione wykorzystanie danych innej osoby, Dostawca ma prawo do niezrealizowania takiej usługi, do obciążenia Klienta kosztami realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującym cennikiem oraz do złożenia zawiadomienia do odpowiednich organów ścigania. Klient zobowiązany jest poinformować Dostawcę o wszelkich dolegliwościach zdrowotnych, w tym alergiach pokarmowych i innych chorobach lub dolegliwościach, wymagających uwzględnienia, eliminacji lub ograniczenia spożywania określonych produktów. Przyjęcie i zrealizowanie Zamówienia nie stanowi przyjęcia odpowiedzialności przez Dostawcę za ewentualne niekorzystne samopoczucie Klienta, lub negatywną reakcję organizmu na zestaw składników, w szczególności z powodu braku wiedzy Dostawcy o pozostałych przyjmowanych przez Klienta płynach, produktach lub lekach.

 

 

§5. PŁATNOŚĆ ZA ZAMÓWIENIE

 

 1. Klient może dokonać zapłaty za złożone Zamówienie w następujących formach:
  1. za pośrednictwem funkcji płatności elektronicznej dostępnej na stronie internetowej www.fitnesscatering.com.pl;
  2. przelewem bankowym na wskazany przez Dostawcę rachunek bankowy
 2. Za dzień płatności uważany jest dzień uznania rachunku bankowego Dostawcy kwotą należności za dane Zamówienie. Dostawca uprawniony jest do wstrzymania się z realizacją Zamówienia do czasu otrzymania należności za dane zamówienie, za przekazaniem Klientowi stosownej informacji droga telefoniczną lub mailową. W celu przyspieszenia realizacji Zamówienia Klient może wysłać drogą mailową na adres biuro@fitnesscatering.com.pl potwierdzenie dokonania płatności wygenerowane przez system bankowy.

 

 

§6. DOSTAWA

 

 1. Dostawa Zamówienia odbywa się od poniedziałku do soboty, w ustalonym uprzednio przez Klienta i Dostawcę przedziale czasowym. Zamówienia realizowane są w przedziale czasowym mieszczącym się w godzinach pomiędzy 4:00-10:00. Zamówienia na niedzielę dostarczane są w sobotę rano. W razie nieodebrania przez Klienta Zamówienia z powodu nieobecności osoby upoważnionej do odbioru Zamówienia, lub innej/innych okoliczności, nie zgłoszonych z trzydniowym[2] wyprzedzeniem, przedmiot Zamówienia uważa się za skutecznie doręczony. Klient nie jest w takim wypadku uprawniony do domagania się zwrotu należności za Zamówienie w części przypadającej na dany dzień, lub zgłaszania innych roszczeń z tytułu nieotrzymania Zamówienia.

 

 

§7. ZMIANA, WSTRZYMANIE REALIZACJI I ANULOWANIE ZAMÓWIENIA

 

 1. Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem. Zmianę uważa się za dokonaną z chwilą otrzymania przez Klienta od Dostawcy wiadomości zawierającej jej potwierdzenie. Klient uprawniony jest do wstrzymania realizacji opłaconego Zamówienia w wybranych przez siebie dniach, nie później niż do godz. 9:00 ostatniego dnia roboczego przed planowaną datą wstrzymania realizacji Zamówienia. W takim wypadku realizacja opłaconego Zamówienia ulega wydłużeniu o ilość dni równą ilości dni, dla których Klient skorzystał z uprawnienia do wstrzymania realizacji Zamówienia. Klientowi nie przysługuje prawo domagania się zwrotu należności za Zamówienie z tytułu jego częściowego anulowania. Klient ma prawo do realizacji wstrzymanej części Zamówienia w terminie 360 dni od daty wstrzymania. W przypadku zmiany rodzaju diety w trakcie trwania zamówienia na pakiet o wyższej wartości, Klient zobowiązany jest dokonać stosownej dopłaty. Klientowi przysługuje prawo do zwrotu różnicy w przypadku zmiany rodzaju diety na pakiet o niższej wartości. W przypadku rezygnacji z zamówienia pakietowego (zgodnego z aktualną ofertą Dostawcy) Klienta obowiązuje rozliczenie wykorzystanej częściowo diety w cenach przewidzianych dla umowy tygodniowej.

 

 

§8. REKLAMACJE

 

 1. W razie niezgodności przedmiotu Zamówienia lub sposobu jego realizacji ze złożonym Zamówieniem lub niniejszym regulaminem, Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji („Reklamacja”). Reklamacja winna zostać złożona poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej e-mail na adres biuro@fitnesscatering.com.pl lub telefonicznie pod numerem (+48) 606 350 295. Reklamację uważa się za złożoną z chwilą otrzymania przez Klienta potwierdzenia przyjęcia reklamacji. Reklamacje dotyczące nieotrzymania paczki w danym dniu muszą zostać złożone do g. 10 danego dnia pod rygorem nieważności. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 24 godzin od ich złożenia. Dostawca poinformuje Klienta telefonicznie bądź drogą mailową o uwzględnieniu lub nieuwzględnieniu złożonej Reklamacji. W przypadku uwzględnienia Reklamacji Dostawca poinformuje Klienta o możliwości wymiany przedmiotu Zamówienia danego dnia roboczego bądź uzyskania rekompensaty. W razie nieuwzględnienia Reklamacji z przyczyn leżących po stronie Klienta lub niezwrócenia przez Klienta w nienaruszonym stanie reklamowanego posiłku lub posiłków przedstawicielowi (kurierowi) Dostawcy, który dostarczył Klientowi posiłek lub posiłki celem wymiany, Klient będzie zobowiązany do zapłaty za dostarczony posiłek lub posiłki w kwocie zgodnej z aktualnie obowiązującym cennikiem Dostawcy.

 

§9. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. Wszystkie dane osobowe oraz teleadresowe uzyskane w procesie rejestracji zamówienia są gromadzone i przechowywane zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). Dane te nie będą użyczane ani udostępniane osobom trzecim i będą przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie w celach realizacji Zamówienia i celach marketingowych Dostawcy. Administratorem danych jest Zofia Ambroziewicz, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Fitness Catering przy ul. Antalla 4/56 w Warszawie, kod pocztowy 03-188.
 2. Klient ma prawo wglądu i zmiany jego danych osobowych gromadzonych przez Dostawcę. Realizacja tego uprawnienia odbywać się będzie poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu (+48) 888 566 764 lub drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@fitnesscatering.com.pl. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, przy czym Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości prawidłowej realizacji Zamówienia wynikający z odmowy podania przez Klienta tych danych.

Rejestr zmian:

16.01.2019:

Dot. §7 ust 1: uszczegółowienie terminu notyfikacji zmian przez wprowadzenie zapisu o treści "Klient uprawniony jest do zmiany Zamówienia w części dotyczącej terminów poszczególnych dostaw lub adresu dostawy z trzydniowym wyprzedzeniem" oraz zmiana terminu informowania o odwołaniu dostawy na g. 9 poprzedniego dnia roboczego, w miejsce g. 12 poprzedniego dnia roboczego.

 

 

 

 

 

 

Regulamin Programu Lojalnościowego „FitPoint” Fitness Catering z 22 kwietnia 2019 r.

Obowiązuje dla zamówień złożonych od 22 kwietnia 2019 r.

 

I. Wprowadzenie

 1. Niniejszy Regulamin definiuje zasady działania oraz warunki udziału w Programie Lojalnościowym „FitPoint” Fitness Catering organizowanym przez Fitness Catering Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-815) przy ulicy Dewajtis 3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777314, o numerze REGON 38288638700000, o numerze NIP 1182191318; e-mail: bok@fitnesscatering.com.pl, adres sklepu: www.fitnesscatering.com.pl; telefon: (+48) 531 513 516.
 2. Program prowadzony jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i obowiązuje od dnia 22 kwietnia 2019 roku do 30 kwietnia 2020 roku dla klientów dokonujących zamówień w sklepie www.fitnesscatering.com.pl.
 3. Program umożliwia Klientom Organizatora, kupującym za pomocą Sklepu Internetowego Zestawy Dietetyczne oferowane w Sklepie Internetowym zdobycie Punktów Lojalnościowych, które następnie mogą wymienić na Nagrody na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Organizator oświadcza, że niniejszy Regulamin jest stale dostępny na stronie www.fitnesscatering.com.pl w zakładce Regulamin, w sposób, który zapewnia jego uzyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym momencie.

 

II. Definicje
 1. Poniższym wyrażeniom użytym w treści Regulaminu nadano następujące znaczenie:
  1. Regulamin – niniejszy dokument;
  2. Program Lojalnościowy/Program – program organizowany przez Organizatora przeznaczony dla Klientów posiadających Konto w Sklepie Internetowym, umożliwiający zbieranie Punktów Lojalnościowych oraz późniejszą ich wymianę na Zestawy Dietetyczne dostępne w zakładce DIETY i inne Nagrody;
  3. Organizator/Usługodawca – Fitness Catering Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-815) przy ulicy Dewajtis 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777314, o numerze REGON 382886387, o numerze NIP 1182191318; e-mail: bok@fitnesscatering.com.pl; telefon: (+48) 531 513 516;
  4. Sklep Internetowy – platforma teleinformatyczna służąca do zdalnego wyboru oraz zakupu Zestawów Dietetycznych oferowanych przez Usługodawcę dostępna pod adresem www.fitnesscatering.com.pl;
  5. Zestaw Dietetyczny – przygotowany przez Usługodawcę zestaw posiłków, możliwy do wyboru w zakładce DIETY w Sklepie Internetowym;
  6. Punkty Lojalnościowe/Punkty - punkty możliwe do zbierania w Programie Lojalnościowym przyznawane za zakup Zestawów Dietetycznych;
  7. Nagroda - nagroda rzeczowa lub możliwość opłacenia Punktami Zestawu Dietetycznego; informacja o rodzaju oraz dostępności w magazynie nagród rzeczowych publikowana będzie na stronie internetowej Programu wraz z przelicznikiem ich wartości w Punktach;
  8. Uczestnik/Klient – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia lub posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz zarejestrowała Konto w Sklepie Internetowym;
  9. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.);
  10. Konto – zbiór informacji przechowywanych w Sklepie Internetowym oraz w systemie teleinformatycznym Organizatora dotyczących danego Uczestnika;
  11. Newsletter - informacje, w tym informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm.) pochodzące od Organizatora.

 

III. Uczestnicy
 1. Uczestnikiem niniejszego Programu może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. ma miejsce zamieszkała na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. założyła Konto w Sklepie Internetowym i występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 221 Kodeksu Cywilnego;
  4. zapoznała się z niniejszym Regulaminem.
 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. posiadanie komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu;
  2. włączenie, tzw. ciasteczek i skryptu Java;
  3. zainstalowanie przeglądarki Firefox w wersji 29.0 lub nowszej, Chrome w wersji 33 lub nowszej, Opera w wersji 13 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej.
 3. W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy o przystąpienie do Programu) należy założyć Konto w Sklepie Internetowym oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i wyrażeniu zgody na jego postanowienia.
 4. Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz.
 5. Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim. Uczestnik nie może korzystać z Programu dla zakupu Zestawów Dietetycznych w celach ich dalszej odsprzedaży.

 

IV. Punkty
 1. Organizator przyznaje Punkty za:
  1. zakup Zestawów Dietetycznych opisanych w Sklepie Internetowych, według przelicznika widocznego na karcie towaru w momencie składania zamówienia;
  2. zapis na Newsletter według przelicznika widocznego na karcie Programu;
  3. zaakceptowaną przez Sklep opinię na temat Zestawów Dietetycznych w Internecie. Uczestnik udzielając opinii, przyznaje Organizatorowi niewyłączną, nieodpłatną, nieograniczoną pod względem czasowym i terytorialnym licencję (i) do korzystania przez Organizatora z treści opinii Uczestnika (w całości lub w części) oraz imienia w celach m.in. promocyjnych i marketingowych, w szczególności poprzez publikowanie opinii w Internecie, w tym zarówno na profilu Organizatora na Facebooku, na Cateromarket.pl i na Google, w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, a także poprzez nadawanie telewizyjne lub radiowe, tworzenie egzemplarzy dowolną techniką w tym techniką drukarską w celu wprowadzania ich do obrotu (np. prasa, plakaty, broszury, billboardy itp.) oraz (ii) do modyfikacji zawartości opinii Uczestnika bez naruszenia istoty treści merytorycznej opinii, w tym do dokonywania jej skrótów lub połączeń z innymi opiniami wymaganych ze względu na specyficzny charakter danego środka przekazu, w tym do tworzenia opracowań opinii Uczestnika, nieodpłatnego wykonywania praw zależnych oraz udzielania zgody na ich wykonanie. Uczestnik zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych do opinii, o której mowa powyżej.
 2. Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze ani nie są pieniądzem elektronicznym. Punkty traktuje się jako przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie, co następuje w ciągu 30 dni po zapłaceniu ceny Zestawu Dietetycznego, zaś w przypadku zapisu na Newsletter w ciągu 1 dnia, a w przypadku opublikowania zatwierdzonej przez Sklep Internetowy opinii w Internecie w ciągu 7 dni od dnia jej publikacji.
 3. Punkty są przypisane do danego Konta oraz nie ma możliwości ich transferu między Kontami.
 4. Punkty są ważne przez okres trwania niniejszego Programu lojalnościowego tj. do dnia 30 kwietnia 2020 roku, od dnia ich przyznania. Punkty niewymienione na Nagrody ulegają przepadkowi z dniem zakończenia obowiązywania Programu.
 5. Jeżeli umowa nabycia Zestawu Dietetycznego przez Uczestnika od Organizatora, w związku z którą Uczestnikowi zostały przyznane Punkty okaże się że nieważna lub bezskuteczna , nastąpi odjęcie Punktów z Konta Uczestnika w liczbie, która została naliczona za zakup powyższego Zestawu Dietetycznego.
 6. Uczestnictwo w Programie nie łączy się z innymi promocjami Organizatora.

 

V. Nagrody
 1. Zebranie przez Uczestnika odpowiedniej  liczby Punktów uprawnia go do otrzymania Nagrody, pod warunkiem zgłoszenia chęci jej uzyskania: dla Zestawów Dietetycznych – poprzez wybór opcji w systemie transakcyjnym na etapie składania zamówienia, dla nagród rzeczowych –poprzez wysłanie wiadomości przez Uczestnika na poniższy adres mailowy: bok@fitnesscatering.com.pl.
 2. Dostępne są dwa (2) rodzaje nagród:
  1. nagrody rzeczowe – informacja o rodzaju oraz dostępności w magazynie nagród rzeczowych publikowana jest na stronie internetowej Programu w zakładce Program Lojalnościowy wraz z przelicznikiem ich wartości w Punktach. Dostępność nagród rzeczowych jest uzależniona od ich dostępności w magazynie. W przypadku braku dostępności nagród rzeczowych Uczestnik zawsze może zrealizować nagrodę opisaną w podpunkcie b. poniżej. Organizator zastrzega, że w danym momencie nagrody rzeczowe mogą nie być oferowane w Programie, wówczas dostępne są nagrody z podpunktu b. poniżej;
  2. możliwość opłacenia Punktami Zestawu Dietetycznego przy saldzie punktowym przekraczającym minimalny poziom podany na stronie internetowej Programu. Podana na stronie ilość Punktów uprawnia Uczestnika do wymiany Punktów na dietę wg przelicznika podanego na stronie. Punktami można opłacić tylko całość ceny Zestawu Dietetycznego.
 3. Nagroda rzeczowa jest wysyłana przez Organizatora na adres, wskazany przez Uczestnika podczas rejestracji  Konta w Sklepie, po zgromadzeniu ilości punktów wskazanych w ust. 2 podpunkcie b. powyżej i zgłoszeniu chęci jej otrzymania. Dostarczenie nagrody następuje na koszt Organizatora. Nagrody rzeczowe są wysyłane przez Organizatora wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni od dnia, w którym Uczestnik zgłosił chęć otrzymania Nagrody.

 

VI. Rozwiązanie umowy
 1. Uczestnik może w każdej chwili, bez ponoszenia jakichkolwiek z tym związanych kosztów wypowiedzieć umowę uczestnictwa w niniejszym Programie ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie elektronicznej na adres: bok@fitnesscatering.com.pl.
 2. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się, m.in. naruszenie postanowień Regulaminu, w szczególności korzystanie przez Uczestnika z Programu dla zakupu Zestawów Dietetycznych w celach ich dalszej odsprzedaży lub naruszenia obowiązujących przepisów prawa. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
 3. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Nagrody. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio wymienić zgromadzone Punkty na Nagrodę, jeśli jest do niej uprawniony.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym czasie, za uprzednim zawiadomieniem, które będzie miało miejsce na minimum 30 dni przed planowanym zakończeniem Programu.

 

VII. Reklamacje
 1. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: Fitness Catering sp. z o.o. sp. k., ul. Dewjatis 3, 01-815 Warszawa; w formie wiadomości e-mail na adres biuro@fitnesscatering.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.fitnesscatering.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację nie później niż w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania.
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o jej rozpatrzeniu w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu.
 5. Uczestnik może korzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 

VIII. Dane osobowe
 1. Podane przez Uczestnika dane osobowe Organizator zbiera i przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestników (dalej: „Administrator”) w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) jest Fitness Catering Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Warszawie (01-815) przy ulicy Dewajtis 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777314, o numerze REGON 382886387, o numerze NIP 1182191318.
 3. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: daneosobowe@fitnesscatering.com.pl.
 4. Uczestnik może wyrazić uprzednią zgodę poprzez akceptację stosownej klauzuli na wysyłanie mu Newslettera oraz na wysyłanie mu innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019 r., Nr 144, poz. 123, ze zm). Udzielenie zgody, o której mowa w zdaniu poprzedzającym jest dobrowolne i nie warunkuje możliwości przystąpienia do Programu Lojalnościowego, wpływa jednak na możliwość uzyskania dodatkowych Punktów Lojalnościowych.
 5. Przetwarzanie danych osobowych będzie się odbywać w celu prowadzenia Programu Lojalnościowego  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a także w celach marketingowych administratora, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Uczestnika na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 6. Podanie danych osobowych w celu uczestnictwa w Programie Lojalnościowym jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania powyższych danych osobowych jest brak możliwości udziału w Programie Lojalnościowym.
 7. Dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Administrator może w drodze pisemnej umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi, w tym zewnętrznym podmiotom oferującym usługi marketingowe i zarządzanie programami lojalnościowymi, a także dostawcom usług IT.
 8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania Programu, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych Administratora - do momentu wycofania zgody.
 10. Uczestnik posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia, wniesienia sprzeciwu, do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Skorzystanie z prawa do wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.
 11. Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

IX. Postanowienia końcowe
 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą wiadomości na stronie www.fitnesscatering.com.pl.
 2. W sytuacji zmiany Regulaminu w trakcie obowiązywania Programu, o wszelkich zmianach Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informację na stronie www.fitnesscatering.com.pl. W razie, gdy Uczestnik nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany będzie zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu na adres e-mail: bok@fitnesscatering.com.pl.  Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy o uczestnictwo w Programie.
 3. Inne promocje oraz rabaty, które przysługują Uczestnikom w Sklepie Internetowym obsługiwane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.          

 

 

 

 

 

 

Regulamin Programu Lojalnościowego "FitPoint" Fitness Catering z 10 października 2018 r.

Obowiązuje dla zamówień złożonych do 21 kwietnia 2019 r.

 


§1. WPROWADZENIE

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej jako ,,Regulamin”) definiuje zasady funkcjonowania oraz warunki udziału w programie lojalnościowym (dalej zwanym: ,,Program”), organizowanym przez Fitness Catering sp. o.o. sp. k., ul. Dewajtis 3, 01-815 Warszawa, NIP: 1182191318, REGON: 38288638700000, e-mail: biuro@fitnesscatering.com.pl (dalej jako ,,Organizator”).
 2. Program jest prowadzony na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i trwa dnia 10 października 2018 roku do dnia 30 kwietnia 2019 roku, z zastrzeżeniem zapisów §5.
 3. Przystąpienie do Programu jest obligatoryjne z posiadaniem konta w sklepie www.fitnesscatering.com.pl.
 4. Program umożliwia klientom Organizatora (dalej jako ,,Klienci”) kupującym za pomocą sklepu www.fitnesscatering.com.pl (dalej jako ,,Sklep”) zestawy dietetyczne oferowane w Sklepie (dalej jako ,,Zestaw”) zdobycie punktów, które następnie mogą wymienić na nagrody (dalej jako ,,Nagrody”) na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
  5.    Organizator oświadcza, że niniejszy Regulamin jest bez przerwy i bez opłaty dostępny na stronie www.fitnesscatering.com.pl, w sposób który zapewnia jego uzyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdym momencie.

 

§2. UCZESTNICY

 

 1. Uczestnikiem niniejszego Programu (dalej jako ,,Uczestnik”) może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terenie Polski, która założyła konto, o którym mowa w ust. 2 poniżej, jest Klientem i występuje jako konsument w rozumieniu przepisu art. 22 ust 1 Kodeksu cywilnego.
 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne i możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Uczestnik, następujących minimalnych wymagań technicznych: komputer, tablet lub telefon komórkowy z dostępem do Internetu i włączeniem tzw. ciasteczek i skryptu Java, przeglądarka Firefox w wersji 29.0 lub nowszej, Chrome w wersji 33 lub nowszej, Opera w wersji 13 lub nowszej, Safari w wersji 1.1. lub nowszej,
 3. W celu uczestnictwa w Programie (zawarcia umowy) należy założyć konto w Sklepie (dalej jako ,,Konto”). Uczestnik może być zarejestrowany w Programie tylko raz w jednym czasie.  Uczestnik nie może udostępniać swojego Konta osobom trzecim.
 4. Uczestnik będący konsumentem może odstąpić od umowy uczestnictwa w Programie bez podania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, chyba że wyraził zgodę na wykonanie umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, w takiej sytuacji prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 5. Jeśli Uczestnik nie zgodzi się na wykonanie usługi od razu z wyłączeniem prawa do odstąpienia od umowy, Organizator zacznie świadczyć ją 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy, a punkty będą przyznawane za czynności wykonywane od 15-tego dnia od dnia zawarcia umowy.

 

§3. PUNKTY

 

 1. Organizator przyznaje punkty za zakup Zestawów opisanych na stronie www Sklepu według przelicznika widocznego na karcie towaru w momencie składania zamówienia, za zapis na newsletter według przelicznika widocznego na karcie Programu oraz za zaakceptowaną przez Sklep opinię na temat Zestawów w internecie.
 2. Punkty nie mogą być wymienione na pieniądze ani nie są pieniądzem elektronicznym. Punkty traktuje się jako przyznane z chwilą ich zaewidencjonowania na Koncie, co następuje w ciągu 30 dni po zapłaceniu ceny Zestawu, zaś w przypadku zapisu na newsletter w ciągu 1 dnia, a w przypadku opublikowania zatwierdzonej przez Sklep opinii w internecie - w ciągu 7 dni.
 3. Punkty są przypisane do danego Konta oraz nie ma możliwości ich transferu między Kontami.
 4. Punkty są ważne przez okres trwania niniejszego programu lojalnościowego tj. do dnia 30 kwietnia 2019 roku, od dnia ich przyznania, z zastrzeżeniem dalszych postanowień Regulaminu. Punkty po upływie terminu ich ważności nie mogą być wymieniane na Nagrody i są kasowane.
 5. Punkty są kasowane w przypadku, gdy Uczestnik nie przedłuży czasu trwania Zestawu lub nie dokona zakupu nowego Zestawu z terminem jego doręczenia przypadającym w okresie 3 (trzech) miesięcy od daty upływu (dostarczania) ostatniego Zestawu.
 6. Jeżeli nie dojdzie do nabycia Zestawów, w związku z którymi Uczestnikowi zostały przyznane punkty (np. w przypadku odstąpienia od umowy, na podstawie której dokonano zakupu Zestawu) lub w przypadku nadużycia ze strony Uczestnika lub błędnego zaksięgowania danej czynności, punkty nie zostaną przyznane lub zostaną anulowane.
 7. Uczestnictwo w Programie nie łączy się z innymi promocjami Organizatora. Klienci, którzy posiadają warunki cenowe sprzed 14 maja 2018 r, nie mogą przystąpić do Programu.§4. NAGRODY

 

 1. Zebranie przez Uczestnika wskazanej w niniejszym paragrafie liczby punktów, uprawnia go do otrzymania Nagrody, pod warunkiem zgłoszenia chęci jej uzyskania do 30 kwietnia 2019 r. na stronie www Sklepu. Dostępne są 2 rodzaje nagród:

  a)    Nagrody rzeczowe – publikowane na stronie www programu wraz z przelicznikiem ich wartości w punktach, dostępność nagród jest zależna od stanów magazynowych, w przypadku braku dostępnej nagrody Użytkownik zawsze może zrealizować nagrodę opisaną w pkt b) poniżej

  b)    Możliwość opłacenia punktami Zestawu, przy saldzie punktowym min 2000 pkt według przelicznika widocznego na karcie towaru i na stronie z podsumowaniem zamówienia. Można opłacić punktami tylko całość ceny zestawu.
 2. Nagroda rzeczowa jest wysyłana przez Organizatora na adres wskazany przez Uczestnika w Koncie, po zgromadzeniu ilości punktów wskazanych w ust. 1 powyżej i zgłoszeniu chęci jej otrzymania. Dostarczenie nagrody następuje na koszt Organizatora. Nagrody w postaci materialnej są wysyłane przez Organizatora wyłącznie w granicach terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w terminie 30 dni roboczych od dnia w którym Uczestnik zgłosił chęć otrzymania nagrody zgromadziwszy liczbę punktów, wskazanych w ust. 1 powyżej.

    


§5. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

 1. Uczestnik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę uczestnictwa w niniejszym Programie ze skutkiem natychmiastowym składając oświadczenie na piśmie na adres siedziby Organizatora lub w formie wiadomości e-mail na adres e-mail biuro@fitnesscatering.com.pl. Z ważnych powodów, Organizator może wypowiedzieć umowę Uczestnikowi z 14-dniowym terminem wypowiedzenia. Za ważne powody, o których mowa w zdaniu poprzednim, uznaje się m.in. naruszenie postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa w związku z Programem. Wypowiedzenie wymaga wskazania przyczyny wypowiedzenia.
 2. Zakończenie uczestnictwa w Programie prowadzi do utraty prawa uzyskania Nagrody. Uczestnik, który zamierza wypowiedzieć umowę, powinien w miarę możliwości uprzednio zamienić naliczone punkty na Nagrodę – o ile jest do niej uprawniony.
 3. Organizator ma prawo do wykluczenia z udziału w Programie – po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego – Uczestnika, który prowadzi działania, co do których powziął uzasadnione przypuszczenie, że mogą one prowadzić do prób obejścia Regulaminu lub zabezpieczeń i zasad funkcjonowania Programu.
 4. Organizator może zakończyć prowadzenie programu lojalnościowego lub zmienić parametry o których mowa w §4 NAGRODY. O takiej decyzji Użytkownicy zostaną powiadomieni nie później niż z 30-dniowym wyprzedzeniem. W tym czasie Użytkownicy mogą dokonać wymiany punktów na Nagrody.
 5. Punkty niewymienione na nagrody przepadają w dniu zakończenia Programu, chyba że Regulamin kolejnej edycji programu stanowi inaczej

       

§6. REKLAMACJE

 

 1. Reklamacje należy zgłaszać do Organizatora na piśmie na adres: Fitness Catering sp. z o.o. sp. k., ul. Dewjatis 3, 01-815 Warszawa w formie wiadomości e-mail na biuro@fitnesscatering.com.pl lub za pomocą formularza kontaktowego dostępnego na stronie www.fitnesscatering.com.pl.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres podmiotu składającego reklamację, numer telefonu oraz adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Organizator rozpatrzy reklamację niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od daty jej otrzymania.
 4. Organizator poinformuje zgłaszającego reklamację o jej rozpatrzeniu w formie pisemnej lub w wiadomości e-mail na adres podany w zgłoszeniu .


§7. DANE OSOBOWE

 

 1. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności zamieszczoną w sekcji Informacje na dole strony www Organizatora.
 2. Cel przetwarzania - obsługa Programu
 3. Zakres danych – dane teleadresowe oraz saldo punktowe.
 4. Okres retencji – 6 miesięcy od zakończenia Programu
 5. Przekazywanie danych do podmiotów trzecich – nie występuje

 


§8. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZSTRZYGANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 

 1. Uczestnik może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z zasadami określonymi na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

 


§9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Informacje dotyczące Programu będą przekazywane Uczestnikom za pomocą wiadomości na stronie www.fitnesscatering.com.pl.
 2. W sytuacji zmiany Regulaminu, o wszelkich zmianach Regulaminu Uczestnik zostanie poinformowany poprzez informację na stronie www.fitnesscatering.com.pl zawierającą zestawienie zmian i termin ich wejścia w życie. Termin wejścia w życie zmian nie będzie krótszy niż 14 (czternaście) dni od dnia ich ogłoszenia. W razie, gdy Uczestnik nie akceptuje nowej treści Regulaminu, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora w ciągu 14 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Zawiadomienie Organizatora o braku akceptacji nowej treści Regulaminu skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3. Inne promocje oraz rabaty, które przysługują Uczestnikom w Sklepie Organizatora obsługiwane są na zasadach określonych w odrębnych regulaminach.
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel