Regulamin konkursu

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa zasady Konkursu
„Zmiany na dobre” (dalej jako „Konkurs”).

2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród w Konkursie jest MSZ Catering sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (01-815) przy ul.Dewajtis 3, (dalej jako „Organizator”).

3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu prowadzi Organizator.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony na koncie Facebook: Fitness Catering.
(link do konkursu: https://www.facebook.com/FitnessCatering („Fanpage”)
w dniach 5-22 lutego 2024 roku (do godziny 23:59).

5. Celem Konkursu jest wyłonienie 2 najbardziej kreatywnych użytkowników

Serwisu Facebook, którzy prawidłowo wykonają zadanie konkursowe, opisane

w §2 ust. 3 niniejszego Regulaminu, zadane przez Organizatora.

6. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 Kodeksu

Cywilnego. Warunkiem udziału w Konkursie jest zapoznanie się z tekstem

Regulaminu oraz jego zaakceptowanie.

7. Konkurs nie jest organizowany, sponsorowany, ani objęty odpowiedzialnością

właściciela serwisu Facebook.

8. Uczestnikiem Konkursu jest każda osoba, która spełnia kryteria określone w § 2

Regulaminu oraz dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie poprzez

wykonanie zadania konkursowego w sposób zgodny z Regulaminem (dalej

„Uczestnik”).

9. Uczestnik nie może przenosić na osoby trzecie uczestnictwa w Konkursie, praw

i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania

przyznanej nagrody

§ 2 WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. W Konkursie może wziąć udział każdy, kto posiada zdolność do czynności

prawnych oraz otwarte i aktywne konto na portalu Facebook. Udział osób niepełnoletnich jest niemożliwy.

2. Z uczestnictwa w Konkursie wyłączeni są pracownicy, współpracownicy

Organizatora, członkowie ich rodzin oraz inne osoby powiązane w sposób

osobowy, kapitałowy lub organizacyjny z Organizatorem.

3. Informacje o zadaniu konkursowym zostaną udostępnione na profilu Fitness Catering w ramach portalu Facebook. Zgłoszenia do udziału w Konkursie

dokonuje się poprzez opublikowanie odpowiedzi na post konkursowy w formie

zdjęcia, filmu bądź w odpowiedzi na treść zadania konkursowego na Fanpage’u

(„Zgłoszenie konkursowe”).

4. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika Konkursu warunków

przewidzianych w niniejszym Regulaminie lub wykonania zadania konkursowego

w sposób niezgodny z Regulaminem, zgłoszenie takie nie będzie brane pod

uwagę przez Organizatora.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących

warunków:

– osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać aktywne konto na

portalu Facebook;

– osoba biorąca udział w Konkursie musi opublikować pod postem

konkursowym komentarz w odpowiedzi na zadanie „Pokaż w komentarzu

jakie zmiany wprowadziłeś w nowym roku.”

6. Niedozwolone jest zgłaszanie do Konkursu przez Uczestników postów:

– o treści wulgarnej, niezgodnej z prawem lub zasadami współżycia

społecznego;

– naruszających dobre obyczaje, w tym w szczególności o charakterze

wulgarnym, pornograficznym, propagujących nienawiść na tle rasowym,

etnicznym, narodowym czy wyznaniowym;

– będących utworami do których prawa autorskie przysługują osobie innej

niż Uczestnikowi Konkursu;

– zawierających treści naruszające prawa osób trzecich (w tym w

szczególności prawa autorskie lub dobra osobiste osób trzecich);

– postanowienia niniejszego Regulaminu lub postanowienia regulaminów

serwisu Facebook.

7. Zgłoszenia konkursowe niespełniające wymagań określonych w ust. 6 nie będą

brane pod uwagę w trakcie Konkursu, a Organizatorowi przysługuje prawo

usunięcia takich zgłoszeń konkursowych.

§ 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Nagrody w Konkursie zapewnia Organizator.

2. W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody:
– 1 nagroda: 10 dni dowolnej diety w Fitness Catering.
– 1 nagroda: 5 dni dowolnej diety w Fitness Catering
(„Nagrody”)

3. Po jednej Nagrodzie otrzymają Uczestnicy Konkursu, których zgłoszenia

konkursowe zostaną uznane za najciekawsze i najbardziej kreatywne przez

Komisję. Organizator przewiduje przyznanie Nagród odpowiednio co do

zajętego miejsca w Konkursie, o miejscu zajętym w konkursie decyduje

wyłącznie decyzja Komisji.

4. Wyłączone jest prawo żądania przez Uczestnika wypłaty równowartości

nagrody w gotówce bądź prawo jej zamiany na inną Nagrodę.

5. Do wartości Nagrody zostanie dodana dodatkowa nagroda pieniężna w

wysokości odpowiadającej zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób

fizycznych z tytułu wygranej w Konkursie w kwocie stanowiącej 11,11%

wartości Nagrody, zaokrąglonej do pełnej złotówki. Zdobywca Nagrody zgadza

się, że kwota dodatkowej nagrody pieniężnej nie podlega wypłacie na jego rzecz,

lecz przeznaczona jest na zapłatę podatku należnego z tytułu wygranej Nagrody

w Konkursie.

6. Organizator jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób

fizycznych, przed wydaniem zdobywcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi

do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny

z tytułu wygranej. Zdobywca Nagrody jest zobowiązany przekazać

Organizatorowi wszelkie dane niezbędne do wypełnienia wyżej wskazanych

obowiązków.

7. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje

Komisję konkursową („Komisja”).

8. Komisja składa się z 3 osób. Do zadań Komisji należy czuwanie nad prawidłowym

przebiegiem Konkursu i wyłonienie Laureatów Konkursu, którym przyznane

zostaną Nagrody.

9. Zdobywcami Nagród w Konkursie są Uczestnicy [2 osoby] wyłonieni przez

Komisję („Laureaci”).

10.Komisja wybierze na podstawie zgłoszeń, wedle własnego wyboru 2 Laureatów.

11.Przy ich wyborze Komisja kierować się będzie swoim własnym uznaniem, biorąc

pod uwagę oryginalność oraz kreatywność przy wykonaniu Zadania

konkursowego, zgodnie z zasadami opisanymi w § 2 Regulaminu.

12.Decyzja Komisji zapada jednomyślnie.

13.Decyzja Komisji co do oceny prac nadesłanych w odpowiedzi na Zadanie

Konkursowe oraz przyznania nagród jest niezależna, ostateczna i nie podlega

zaskarżeniu.

14.Decyzja Komisji zapadnie do dnia 23.02.2024 roku.

15.Z prac Komisji zostanie sporządzony protokół.

16.Laureaci zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook do dnia

23.02.2024 roku. Jeśli Laureat w odpowiedzi na wiadomość od Organizatora nie

poda danych niezbędnych do przekazania Nagrody określonych w ust. 18

poniżej, do dnia 27/02/2024 roku, Komisja wyłoni i ogłosi nowego Laureata.

17.Brak kontaktu lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie

nieprawidłowych danych powoduje utratę przez Laureata prawa do Nagrody.

18.Niezbędnym do otrzymania Nagrody warunkiem jest podanie adresu odbioru

Nagrody mieszczącego się w obszarze dostaw Organizatora (lokalizacje do

sprawdzenia: https://fitnesscatering.com.pl/dostawa/). W tym celu, Laureat powinien w

odpowiedzi na wiadomość od Organizatora do dnia 27/02/2024. roku włącznie

wysłać wiadomość e-mail na adres bok@fitnesscatering.com.pl, podając następujące dane:

– imię i nazwisko;

– adres zamieszkania;

– adres e-mail.

– wybrana dieta domyślna oraz jej kaloryczność;

– wskazówki dla kuriera w tym kod do bramy/klatki.

19.Nagrody zostaną wysłane na wskazany dane adresowe Laureatów w terminie 14

dni od dnia otrzymania danych Laureatów Konkursu.

20.Organizator nie przewiduje informowania Uczestników, którzy nie zostali

zwycięzcami, o ich indywidualnych wynikach w Konkursie.

21.Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień

tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.

§ 4 REKLAMACJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Wszelkie reklamacje będą rozstrzygane polubownie w drodze dialogu pomiędzy

Organizatorem a Laureatami bądź prawidłowo zgłoszonymi Uczestnikami.

Dopuszczalny jest kontakt mailowy pod adresem bok@fitnesscatering.com.pl. Reklamacje

rozpatrywane będą w ciągu 30 dni od dnia zakończenia Konkursu.

2. W myśl niniejszego Regulaminu, każdy Uczestnik zwalnia serwis Facebook z

odpowiedzialności za Konkurs prowadzony przez Organizatora.

3. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany

przez serwis Facebook ani z nim związany.

§ 5 WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1. Stosownie do art. 921 Kodeksu cywilnego, Organizator nabywa własność oraz

prawa autorskie do nagrodzonych prac (dalej „Utwory”).

2. Uczestnik konkursu przenosi na Organizatora prawa autorskie majątkowe do

Utworów powstałych w ramach uczestnictwa w Konkursie, bez ograniczeń

czasowych i terytorialnych, w następujący sposób:

o wszelkie Utwory mogą być wykorzystane jako komunikacja PR – tj. przy

materiałach prasowych wysyłanych do mediów online w kontekście

Konkursu organizowanego przez Organizatora,

o wszelkie Utwory mogą być wykorzystane lub zrepostowane na stronie

www Organizatora oraz profilach Organizatora w mediach

społecznościowych, z możliwością ich płatnego promowania i reklamy,

o wszelkie Utwory mogą zostać wykorzystane w ramach kampanii

reklamowej online (digital) marki Organizatora

3. Przeniesienie praw o których mowa w ust. 2 powyżej następuje na wszelkich

znanych w chwili zawierania Umowy polach eksploatacji, w szczególności:

o w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Utworów – wytwarzania

egzemplarzy Utworów wszystkimi technikami znanymi w dniu zawarcia

Umowy, w tym w szczególności techniką drukarską, reprograficzną,

zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową

– w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których Utwory

utrwalono – w szczególności wprowadzania do obrotu, użyczenia lub

najmu oryginału albo egzemplarzy Utworów

– w zakresie rozpowszechniania Utworów w sposób inny niż określony w

pkt 2 powyżej, w szczególności poprzez publiczne wykonanie,

wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie,

a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł

mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w

szczególności poprzez wprowadzanie w wersji cyfrowej do pamięci

komputera i wykorzystywania oraz publikowania w Internecie

4. Organizator posiadać będzie względem Uczestnika wyłączne prawo pierwokupu

majątkowych praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji

nieznanych w chwili zawarcia Umowy, które ujawnią się w przyszłości.

Uczestnik, w zakresie pól eksploatacji, o których mowa w zdaniu pierwszym, jest

obowiązany zbyć na rzecz Organizatora autorskie prawa majątkowe do

Utworów, na pierwsze jego żądanie. Niezależnie od powyższego, Organizator

posiada względem Uczestnika prawo do żądania przeniesienia majątkowych

praw autorskich do Utworów w zakresie pól eksploatacji znanych w chwili

zawarcia Umowy, innych niż wymienione w ust. 3 powyżej

5. Uczestnik zezwala Organizatorowi na wykonywanie praw zależnych do

Utworów oraz przenosi na Uczestnika wyłączne prawo do udzielania zgody na

wykonywanie autorskich praw zależnych do Utworów. Wyżej wskazane

uprawnienie obejmuje w szczególności zgodę Uczestnika na korzystanie oraz na

rozporządzanie opracowaniami Utworów

6. Uczestnik udziela bezwarunkowej zgody na dokonywanie przez Organizatora,

bez ograniczeń, zmian w Utworach

7. Uczestnik zapewnia że przysługujące mu prawa majątkowe do Utworów nie są

w żaden sposób ograniczone lub obciążone prawami osób trzecich oraz że

Utwory nie naruszają praw osób trzecich, jak również oświadcza, iż zapewni

Organizatorowi, iż autor Utworów nie będzie korzystać z autorskich praw

osobistych do Utworów względem Organizatora oraz jego następców prawnych,

na których majątkowe prawa do utworu zostaną przeniesione

8. W przypadku utrwalenia w ramach przesłanej pracy wizerunku, zezwalam

nieodpłatnie na rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego na

przesłanych pracach konkursowych lub dostarczonego na trwałym nośniku wraz

ze zgłoszeniem, na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyżej

§ 6 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez

Organizatora w ramach prowadzonej działalności biznesowej dostępne są pod

adresem: https://fitnesscatering.com.pl/polityka-prywatnosci/

§ 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie

wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w

szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych.

2. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie

obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu cywilnego.

3. Jeśli którekolwiek postanowienie lub część postanowienia niniejszego

Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub

niewykonalne, to postanowienie lub część postanowienia uważa się za oddzielne

od niniejszego Regulaminu i nie wpływa na ważność i wykonalność wszelkich

pozostałych postanowień.

4. Wszelkie spory wynikłe z niniejszego Regulaminu podlegają sądowi właściwemu

dla siedziby Organizatora.

5. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu, tj. 5.02.2024 roku.

Aleksandrów ŁódzkiAndrychówAugustówBędzinBełchatówBemowo WarszawaBiała PodlaskaBiałołęka WarszawaBiałystokBielany WarszawaBielsko BiałaBiłgorajBłonieBochniaBrodnicaBrzegBrzeskoBydgoszczBytomChełmChorzówChoszcznoCiechanówCiechocinekCzechowice DziedziceCzeladźCzęstochowaDąbrowa GórniczaElblągEłkGarwolinGdańskGdyniaGiżyckoGliwiceGnieznoGóra KalwariaGorzów WielkopolskiGostyńGostyninGrodzisk MazowieckiGrójecGrudziądzIławaImielinInowrocławJarocinJastrzębie ZdrójJaworznoJelenia GóraJózefówKaliszKartuzyKatowiceKielceKnurówKobyłkaKołoKołobrzegKoninKościanKościerzynaKoszalinKrakówKrotoszynKutnoKwidzynŁaziska GórneLęborkLędzinyLegionowoLegnicaLesznoLimanowaŁódźŁomiankiŁowiczLublinLubońŁukówMalborkMarkiMikołówMińsk MazowieckiMławaMokotów WarszawaMosinaMyśleniceMysłowiceMyszkówNiepołomiceNiewieścinNowy Dwór MazowieckiNowy SączNowy TargOchota WarszawaOławaOleśnicaOlsztynOpoleOrzeszeOsielskoOstródaOświęcimOtwockOżarów MazowieckiPabianicePiasecznoPiekary ŚląskiePiłaPiotrków TrybunalskiPłockPłońskPolicePoznańPraga Północ WarszawaPraga Południe WarszawaPruszcz GdańskiPruszkówPszczynaRadlinRadomRadzyminRawa MazowieckaRedaRembertów WarszawaRuda ŚląskaRumiaRybnikRzeszówSiedlceSiemianowice ŚląskieSieradzSkawinaSkierniewiceSłupskSochaczewSolec KujawskiSopotSosnowiecŚremŚroda WielkopolskaŚródmieście WarszawaStarachowiceStargardStarogard GdańskiSulejówekSuwałkiSwarzędzŚwidnicaŚwidnikŚwiecieŚwiętochłowiceSzczecinSzczytnoTargówek WarszawaTarnówTarnowskie GóryTczewTomaszów LubelskiTomaszów MazowieckiToruńTrójmiastoTrzebnicaTurekTychyUproszczona nazwaUrsus WarszawaUrsynów WarszawaWadowiceWągrowiecWałbrzychWarszawaWawer WarszawaWejherowoWesoła WarszawaWieliczkaWilanów WarszawaWładysławowoWłochy WarszawaWłocławekWodzisław ŚląskiWola WarszawaWołominWolsztynWrocławWrześniaWyszkówZąbkiZabrzeZakopaneZamośćZawiercieZduńska WolaZgierzZgorzelecZielona GóraZielonkaŻoliborz WarszawaŻoryŻyrardówŻywiec